ยินดีต้อนรับสู่

×

หรือ

ขายที่ดินติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ขาล่อง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


  • ดู 63 ครั้ง
เจ้าของประกาศ : Nattavudhi Kamtham
รหัสประกาศ : LO01302
ประเภทประกาศ : ขาย
ประเภทอสังหาฯ : ที่ดิน
ราคาขาย : 40,000 บาท/ตารางวา
รายละเอียด :
✅ ขายที่ดินติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ขาล่อง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 
+ ขนาดที่ดิน : 13 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา
+ ราคาต่อตารางวา : 40,000 บาท
+ ราคาขาย : เจ้าของใจดี ถ้าสนใจจริง ราคาต่อรองกันได้
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 13,000 บาทต่อตารางวา
+ เงื่อนไขการโอน : ค่าโอน ผู้ซื้อ ผู้ขาย ออกคนละครึ่ง
+ เงื่อนไขการซื้อขาย : ก่อนมีการซื้อขายจริงต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย
+ สาธารณูปโภค : ไฟฟ้า น้ำประปา เข้าถึง ภายในที่ดินมีการเดินท่อน้ำประปา และติดตั้งเสา และสายไฟฟ้า 3 เฟสเข้าไปยังด้านในที่ดินแล้ว
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : ที่ดินติดทางสาธารณะ เป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ขนาด 6 ช่องจราจร
+ ลักษณะที่ดิน : ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 94 เมตร ลึก 210 เมตร โดยประมาณ
+ ระดับที่ดิน : ที่ดินมีการปรับถมแล้ว เสมอถนน
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ด้านหน้าของที่ดินหันไปทางทิศตะวันตก
+ ผังเมื่อง : อยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ สีเหลือง ประเภทที่ดินอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย หมายเลข 2.42
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : เป็นลานดิน ที่ว่างเปล่า อาคารสำนักงาน และที่พักคนงาน
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : เป็นที่อยู่อาศัย โชล์รูม และที่ดินว่างเปล่า
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : ด้วยราคาที่ดินเมื่อเทียบกับราคาขายที่ดินบริเวณข้างเคียงในราคาต่อรางวาที่มีราคาถูกกว่า และที่ดินมีขนาดใหญ่ มีรูปทรงที่ดี ไม่ไกลจากเมือง สามารถเดินทางไปยังวงแหวนรอบต่าง ๆ ได้ง่าย ประกอบมียานพาหนะหลากหลายชนิด และมีจำนวนมากสัญจรผ่านไปมา ที่ดินแปลงนี้จึงเหมาะสมใช้ประกอบกิจการได้หลากหลายประเภท ทั้งทำปั๊มน้ำมัน โชล์รูม บ้านจัดสรร หรือแม้กระทั่งร้านค้าขายที่ระลึก ซึ่งผู้เดินทางออกจากเชียงใหม่ทางรถยนต์ต้องขับผ่านเส้นทางนี้ และเนื่องจากมีราคาถูก จึงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อที่ดินไว้เก็งกำไร เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจภายหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิค
 
✅ Land for sale on the superhighway. Chiang Mai-Lampang Leg Long, Yang Noeng Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province
 
+ Land size: 13 rai 1 ngan 4 square wa
+ Price per square wah: 40,000 baht
+ Selling price: The owner is kind, if really interested, the price can be negotiated.
+ Appraisal price of the Treasury Department: 13,000 baht per square wah
+ Condition of transfer: half the cost of transferring the buyer and seller
+ Trading conditions: Before the actual trading is executed, a buy and sell contract must be entered into.
+ Utilities: electricity, water access within the land, water pipes And install poles and 3-phase power lines to the inside of the land
+ Location of land: Yangneng Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province
+ Land access: land on a public way It is a super highway. Chiang Mai - Lampang, size 6 lanes
+ Land characteristics: rectangular land, width 94 meters, depth 210 meters approximately.
+ Land level: the land is always reclaimed, the road
+ Front direction of the land: The front of the land faces west.
+ Town plan: located in the city plan of Chiang Mai Yellow, less dense residential land, number 2.42
+ Current land use: a patio, empty land, office building And workers accommodation
+ The condition surrounding the land: housing, shoalroom and vacant land.
+ The suitability of the land: with the land price compared with the selling price of the land nearby at the price per square wa which is cheaper. And the land is large Have good shape Not far from town Can travel to different rings, easy to assemble, there are a variety of vehicles. And a lot of people roaming through This plot of land is suitable for use in a variety of businesses. Either doing gas stations, cholrooms, housing estates or even souvenir shops Which travelers leaving Chiang Mai by car must drive through this route And because it is cheap It is suitable for those who want to buy land for speculation. To support the expansion of the economy after the past the Covic crisis
✅ 在高速公路上出售的土地。清迈省沙拉披区杨能街道清迈-南邦腿龙
 
+土地面积:13莱1银4平方瓦
+每平方哇的价格:40,000泰铢
+售价:所有者是善良的,如果真的有兴趣,可以协商价格。
+财政部评估价格:每平方华13,000泰铢
+转让条件:转让买卖双方费用的一半
+交易条件:在实际交易之前,必须有一个买卖合约。
+公用事业:电力,土地内的供水,水管并在地面内部安装电线杆和三相电源线
+土地位置:清迈省沙拉披区杨能街道
+土地出入:以公共方式降落这是一条超级高速公路。清迈-南邦,6车道
+土地特征:矩形土地,宽94米,深210米。
+土地等级:土地永远开垦,道路
+土地的正面方向:土地的正面朝西。
+城市规划:位于清迈黄色的城市规划中,居住密度较小的人,数量为2.42
+当前的土地使用情况:露台,空地,办公楼和工人住宿
+土地状况:房屋,浅室和空地。
+土地的适宜性:以土地价格与附近土地的出售价格(以每平方瓦的价格比较)进行比较。而且土地很大拥有良好的身材离市区不远可以行驶到不同的环,易于组装,有各种各样的车辆。很多人漫游这块土地适合各种企业使用。两者都在加油站,胆馆,屋子甚至纪念品商店里哪些开车前往清迈的旅行者必须开车经过这条路线而且因为它便宜它适合那些想要购买土地进行投机的人。在过去的科维奇危机后,为了支持经济的增长
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
 
Tel : 081 980 9476
LINE ID : 081 980 9476
 
รหัสทรัพพย์สิน : Arlan_A138
 

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

- เรายินดีให้บริการด้าน นายหน้า/ตัวแทน ขาย ซื้อ ให้เช่า ขายฝาก ซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์
- อยากขายบ้าน อยากขายที่ดิน อยากขายคอนโด แต่ไม่รู้ว่าจะลงขายที่ไหนดีแบบไม่เสียเงิน
เรามีคำตอบให้คุณ
- สำหรับท่านที่ลงประกาศบนเว็บของเรา เราจะช่วยคุณโปรโมท โฆษณา เผยแพร่ ประกาศของ
ท่านอีกทางหนึ่งด้วย

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

☎ 081-980-9476 ID LINE : 0819809476


วีดีโอ
เเผนที่