ยินดีต้อนรับสู่

×

หรือ

ขายที่ดิน หลังวัดสันกำแพงหลวง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


  • ดู 141 ครั้ง
เจ้าของประกาศ : Nattavudhi Kamtham
รหัสประกาศ : LO01171
ประเภทประกาศ : ขาย
ประเภทอสังหาฯ : ที่ดิน
ราคาขาย : 850,000 บาท
รายละเอียด :
ขายที่ดิน หลังวัดสันกำแพงหลวง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/378974106796362

+ ขนาดที่ดิน : 1 งาน 10.5 ตารางวา
+ ราคาต่อตารางวา : ประมาณ 7,692 บาทต่อตารางวา
+ ราคาขาย : 850,000 บาท
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 3,000 บาทต่อตารางวา
+ เงื่อนไขการโอน : ค่าโอนประมาณ 19,168 บาท ผู้ซื้อ ออกทั้งหมด
+ เงื่อนไขการซื้อขาย : ก่อนมีการซื้อขายจริงต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามราคาที่คู่สัญญากำหนด
+ สาธารณูปโภค : ระบบไฟฟ้า น้ำประปาเข้าถึง
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : บ้านสันเหนือ North Ridge ซอย 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : ติดถนนลาดยางมะตอย กว้าง 6 เมตร
+ ลักษณะที่ดิน : ที่ดินมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 14.42 เมตร ลึก 27.77 เมตร ด้านหลังติดคลอง
+ ระดับที่ดิน : สูงกว่าถนน 1 ฟุต มีการปรับถมที่พร้อม สร้างบ้านพักหรือ สร้างอื่นๆ ได้เลย
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ทิศใต้
+ ผังเมือง : อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ สีชมพู่
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : เป็นที่ว่างเปล่ามีต้นไม้ล้อมรอบ
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : สภาพโดยรอบที่ดินเป็นบ้านพักอาศัยอยู่ในชุมชน ที่ไม่หนาแน่น ถัดไป เป็นโครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็ก 2-3 หลัง เงียบ สงบ ไม่พลุ่กพล่าน
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : เหมาะสำหรับทำเป็นที่พักอาศัย ถนนดี กว้าง 6 เมตร รถสวนกันได้ ไม่เปลี่ยว อยู่ในเขตตัวอำเภอ ใกล้ธนาคาร ใกล้ตลาด ชุมชนอยู่กันไม่หนาแน่น เงียบ สงบ สามารถเดินทางเข้าออก ได้หลายๆ เส้นทาง
+ ประเภทของเอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน
+ มหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน : โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 กิโลเมตร,โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
1.1 กิโลเมตร
+ ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด : 7-11 750 เมตร, เทสโก้โลตัส สันกำแพง 750 เมตร, ตลาดสดสันกำแพง 800 เมตร , Mini Big C 800 เมตร
+ โรงพยาบาล : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง 950 เมตร
+ ธนาคาร : ธกส.สาขาสันกำแพง 1.2 กิโลเมตร,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสันกำแพง 700เมตร ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยสันกำแพง 700 เมตร ,ธนาคารกรุงเทพ 700 เมตร, ธนาคารออมสิน 700 เมตร,ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาย่อยสันกำแพง 700 เมตร
+ สถานที่ราชการ : ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง 700 เมตร ,สภาองค์กรชุมชนตําบลสันกําแพง, 400 เมตร ,ข่วงสันกำแพง 700 เมตร ,พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง250 เมตร
+ วัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนา : วัดสันกำแพงหลวง 200 เมตร, วัดคำซาว 1.2 กิโลเมตร ,
วัดโรงธรรมสามัคคี 1.1 กิโลเมตร ,วัดทรายมูล 1.1 กิโลเมตร ,
+ สถานที่สำคัญอื่น ๆ : ข่วงสันกำแพง 800 เมตร
+ ความเห็น : เป็นที่ดินที่เหมาะกับการปลูกเป็นที่พักอาศัย ชุมชนไม่หนาแน่น เข้าออกได้หลายๆ เส้นทาง ที่ดินติดถนน ถนนมีความกว้าง 6 เมตร บรรยากาศดี ใกล้ธนาคาร สถานที่ราชการ ใกล้ตลาด ชุมชนมีความเป็นมิตร

Land for sale behind San Kamphaeng Luang temple, San Kamphaeng Sub-district, San Kamphaeng District Chiang Mai Province
Land for sale behind San Kamphaeng Luang temple, San Kamphaeng Sub-district, San Kamphaeng District Chiang Mai Province
+ Land size: 1 ngan, 10.5 square wa
+ Price per square wah: about 7,692 baht per square wah
+ Selling price: 850,000 baht
+ Appraisal price of the Treasury Department: 3,000 baht per square wah
+ Condition of transfer: the transfer fee is about 19,168 baht, the buyer leaves all
+ Trading conditions: Before the actual trading, there is a buy and sell contract. According to the price specified by the parties
+ Utilities: electricity, water supply system, access
+ Location of the land: Ban San Nuea, North Ridge Soi 2, San Kamphaeng Subdistrict, San Kamphaeng District Chiang Mai Province
+ Land access: next to a asphalt road 6 meters wide
+ Land characteristics: rectangular land, 14.42 meters wide, 27.77 meters deep, behind the canal
+ Land level: 1 foot higher than the road. Build a house or build another
+ Front direction of the land: South
+ Town plan: located in the city plan of Chiang Mai, Si Chompoo
+ Current land use: empty, surrounded by trees
+ The condition surrounding the land: the condition surrounding the land is a home living in the community Which is not crowded, next is a small housing project 2-3 units, quiet, not exploding
+ Suitability of land: suitable for housing, good road, 6 meters wide, car garden, not isolated in the district, near the bank, near the community market, not crowded, quiet, able to travel in and out of many routes
+ Type of title deed: title deed
+ University or School: Ban San Kamphaeng School 1 kilometer, San Kamphaeng Kantha Anusorn School
1.1 km
+ Shopping malls or markets: 7-11 750 meters, Tesco Lotus Sankampang 750 meters, San Kamphaeng fresh market 800 meters, Mini Big C 800 meters.
+ Hospital: San Kamphaeng District Public Health Office 950 meters
+ Bank: BAAC, San Kamphaeng Branch 1.2 kilometers, Bank of Ayudhya, San Kamphaeng Branch 700 meters, Government Housing Bank San Kamphaeng Sub-branch 700 meters, Bangkok Bank 700 meters, Government Savings Bank 700 meters, Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. Sankampang Sub-branch 700 meters
+ Government buildings: Sankampang Post Office 700 meters, San Kamphaeng Community Council, 400 meters, Sankampang District 700 meters, San Kamphaeng Silk Museum 250 meters.
+ Temples or religious places: Wat San Kamphaeng Luang 200 meters, Wat Kham Sao 1.2 kilometers,
Rong Tham Samakkhi Temple 1.1 kilometers, Sai Mun Temple 1.1 kilometers,
+ Other important places: Khuang San Kamphaeng 800 meters
+ Comment: It is a land suitable for growing as a residence Not crowded community Can access many routes, land on the road, the road is 6 meters wide, good atmosphere, near the bank, government office, close to the community market, friendly

San Kamphaeng区San Kamphaeng街道San Kamphaeng Luang庙后面的待售土地清迈府
+土地面积:1颜,10.5平方瓦
+每平方哇的价格:每平方哇大约7,692泰铢
+售价:850,000泰铢
+财政部评估价格:每平方哇3,000泰铢
+转让条件:转让费约为19,168泰铢,买方全部离开
+交易条件:在实际交易之前,有一个买卖合约。根据双方指定的价格
+公用事业:电力,供水系统,访问
+土地位置:San Kamphaeng区,San Kamphaeng街道,North Ridge Soi 2,Ban San Nuea清迈府
+土地使用权:毗邻6米宽的柏油路
+土地特征:矩形土地,宽14.42米,深27.77米,位于运河后面
+地面:比道路高1英尺。盖房子或盖另一个
+土地的前方向:南
+城市规划:位于清迈市的城市规划中
+当前土地利用:空无一人,被树木包围
+土地周围的状况:土地周围的状况是居住在社区中的房屋哪个不拥挤,下一个是2-3房的小住房项目,安静,不爆炸
+土地适宜性:适合住房,良好的道路,6米宽,停车场,不孤立的区域,附近的银行,社区市场附近,不拥挤,安静,可以进出许多路线旅行
+地契类型:地契
+大学或学校:Ban San Kamphaeng学校1公里,San Kamphaeng Kantha Anusorn学校
1.1公里
+大型购物中心或市场:7-11 750米,乐购莲花三康邦750米,圣甘烹鲜市场800米,Mini Big C 800米。
+医院:山甘烹区公共卫生办公室950米
+银行:BAAC,1.2公里的San Kamphaeng分行,Ayudhya银行,700公里的San Kamphaeng分行,政府住房银行San Kamphaeng支行700米,曼谷银行700米,政府储蓄银行700米,暹罗商业银行公共有限公司Sankampang支行700米
+政府大楼:三甘榜邮局700米,三甘榜社区组织理事会400米,三甘榜700米,三甘榜丝绸博物馆250米。
+寺庙或宗教场所:San Kamphaeng Luang寺200米,Kham Sao寺1.2公里,
Rongtham Samakkhi神庙1.1公里,西门神庙1.1公里,
+其他重要地点:庄山甘烹800米
+评论:这是一个适合居住的土地。不拥挤的社区可以通达多条路线,在路上着陆,道路宽6米,氛围很好,靠近银行,政府机关,靠近社区市场,友好

วีดีโอ : https://youtu.be/-SITQwWoWAE

+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020
LINE ID : 0869052244 , 0897553736 , 0819809476 , 0864317020

+ นัดหมายเพื่อชมทรัพย์ , Make an appointment to view the property , 预约看房
Tel : 089-755-3736 , 086-431-7020
LINE ID : 0897553736 , 0864317020

+ ฝากทรัพย์ หรือ ติดต่อให้ทางเราเป็นนายหน้า , Deposit assets or contact us as a broker , 存入资产或作为经纪人联系我们
Tel : 086-431-7020 , 081-980-9476
LINE ID : 0864317020 , 0819809476

+ สนใจ บ้าน ที่ดิน หาบ้านเช่า คอนโด ตึกแถว
+ Interested in land, home, house for rent, condo building.
+ 对土地,房屋,房屋出租,公寓建筑感兴趣。 https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/
- เรารับเป็นนายหน้าสำหรับซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด และอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่เจ้าของทรัพย์ยินยอมให้ติดป้ายขายหรือให้เช่าของเราในบริเวณของทรัพย์ที่จะขายหรือให้เช่า ในกรณีบ้านจะต้องเป็นบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือทำสัญญาปิดเท่านั้น

รหัสทรัพพย์สิน : Arlan_A0101

#ขายที่ดิน #สันกำแพงสายเก่า #บ้านสันเหนือ #วัดสันกำแพงหลวง #ข่วงสันกำแพง #ตำบลสันกำแพง #อำเภอสันกำแพง #จังหวัดเชียงใหม่

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

- เรายินดีให้บริการด้าน นายหน้า/ตัวแทน ขาย ซื้อ ให้เช่า ขายฝาก ซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์
- อยากขายบ้าน อยากขายที่ดิน อยากขายคอนโด แต่ไม่รู้ว่าจะลงขายที่ไหนดีแบบไม่เสียเงิน
เรามีคำตอบให้คุณ
- สำหรับท่านที่ลงประกาศบนเว็บของเรา เราจะช่วยคุณโปรโมท โฆษณา เผยแพร่ ประกาศของ
ท่านอีกทางหนึ่งด้วย

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

☎ 081-980-9476 ID LINE : 0819809476


วีดีโอ
เเผนที่