ยินดีต้อนรับสู่

×

หรือ

ขายที่ดิน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 • ดู 140 ครั้ง
เจ้าของประกาศ : Nattavudhi Kamtham
รหัสประกาศ : LO01164
ประเภทประกาศ : ขาย
ประเภทอสังหาฯ : ที่ดิน
ราคาขาย : 3,500,000 บาท
รายละเอียด :
✅ ขายที่ดิน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
+ ขนาดที่ดิน : 2 งาน 49 ตารางวา
+ ราคาต่อตารางวา : ประมาณ 14,056 บาทต่อตารางวา
+ ราคาขาย : 3,500,000 บาท
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 5,000 บาทต่อตารางวา
+ เงื่อนไขการโอน : ค่าโอนประมาณ 73,525 บาท ผู้ขาย ออกให้หมด
+ เงื่อนไขการซื้อขาย : ก่อนมีการซื้อขายจริงต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามราคาที่คู่สัญญากำหนด
+ สาธารณูปโภค : ระบบไฟฟ้า น้ำประปาเข้าถึง
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2 ซอยบุญเรืองศรีล้อม ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : ที่ดินติดทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ
+ ลักษณะที่ดิน : ที่ดินมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 17.71 เมตร ลึก 60.26 เมตร
+ ระดับที่ดิน : ที่ดินถมแล้ว เสมอกับถนนบุญเรืองศรีล้อม
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ทิศเหนือ
+ ผังเมื่อง : ที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ สีเหลือง ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย หมายเลข 2.40
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : เป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ผักกาดขาว มะเขือ กล้วย โดยมีการก่อรั้วปูน ทั้ง 4 ด้าน ด้านท้ายแปลงติดทุ่งนา
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : สภาพโดยรอบที่ดินเป็นบ้านพักอาศัยอยู่ในชุมชน ที่ไม่หนาแน่นมากนัก
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : เหมาะสำหรับทำเป็นที่พักอาศัย บ้านตากอากาศ ถนนดี ไม่ไกลจากตัวเมือง ไม่เปลี่ยว ไม่หนาแน่น สามารถเดินทางเข้าออก ได้หลาย ๆ เส้นทาง
+ ประเภทของเอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน
+ มหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ Satit Bilingual School of Rangsit University ChiangMai 2 กิโลเมตร , โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1.2 กิโลเมตร , Panyaden International School 1.8 กิโลเมตร , Chiang Mai Montessori International School 2 กิโลเมตร
+ ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด : กาดฝรั่ง 1.5 กิโลเมตร , กาดเจริญเจริญ หางดง 3 กิโลเมตร ปั๊มน้ำมัน ปตท. 2.3 กิโลเมตร , ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง 3 กิโลเมตร , ตลาดกำนันมูล 2.1 กิโลเมตร, สถานี น้ำมัน PT สาขา หางดง 3.2 กิโลเมตร
+ โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหางดง 3.9 กิโลเมตร
+ สถานที่ราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง 3.5 กิโลเมตร , เทศบาลตำบลบ้านแหวน 2.9 กิโลเมตร ,การไฟฟ้าหางดง 3.7 กิโลเมตร
+ วัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนา : วัดโขงขาว 900 เมตร , วัดกู่ฮ้อ 2.4 กิโลเมตร
+ สถานที่สำคัญอื่น ๆ : วัดพระธาตุดอยถ้ำ 4.5 กิโลเมตร , เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 6.5 กิโลเมตร , อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 6 กิโลเมตร , สวนน้ำแกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ 4.6 กิโลเมตร , ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย 3.8 กิโลเมตร
+ ความเห็น : ที่ดินเหมาะกับการทำเป็นที่พักอาศัยเป็นอย่างมาก เดินทางเข้าออกได้ หลายหลายเส้นทาง เพราะรายล้อมด้วยถนนวงแหวนรอบต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ อากาศดี ชุมชนที่ไม่หนาแน่น อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ ใกล้ดอย ทำให้ได้รับอากาศที่เย็นสบาย ตลอดทั้งปี
 
✅ Land for sale in Ban Waen Subdistrict, Hang Dong District, Chiang Mai Province
+ Land size: 2 ngan, 49 square wa
+ Price per square wah: about 14,056 baht per square wah
+ Selling price: 3,500,000 baht
+ Appraisal price of the Treasury Department: 5,000 baht per square wah
+ Condition of transfer: the transfer fee is approximately 73,525 baht, the seller is out
+ Trading conditions: Before the actual trading, there is a buy and sell contract. According to the price specified by the parties
+ Utilities: electricity, water supply system, access
+ Location of the land: Baan Khong Khao, Village No. 2, Soi Boonruang Sri Lom, Ban Waen Subdistrict, Hang Dong District, Chiang Mai Province
+ Land access: Land adjacent to a public way is a 4 meter wide concrete road with drainage system.
+ Land characteristics: rectangular land, width 17.71 meters, depth 60.26 meters.
+ Land level: the land is already filled with Boonruang Sri Lom Road
+ Front direction of land: North
+ Town plan: The land is in the city plan of Chiang Mai Yellow, less dense housing type number 2.40
+ Current land use: It is a vegetable garden, such as cabbage, eggplant, banana, with cement fence on all 4 sides at the end of the plot next to the rice field.
+ The condition surrounding the land: the condition surrounding the land is a home living in the community That is not very crowded
+ Suitability of land: suitable for housing, vacation home, good road, not far from the city, not lonely, not crowded, able to travel in and out of many routes
+ Type of title deed: title deed
+ University or School: Satit Bilingual School of Rangsit University ChiangMai 2 kilometers, Ban Thao Bunruang School 1.2 kilometers, Panyaden International School 1.8 kilometers, Chiang Mai Montessori International School 2 kilometers.
+ Shopping malls or markets: Kad Farang 1.5 kilometers, Kat Charoen Charoen, Hang Dong 3 kilometers, PTT gas station 2.3 kilometers, Hang Dong Municipal Market 3 kilometers, Kamnan Mun Market 2.1 kilometers, PT Gas Station, Hang Dong Branch 3.2 kilometers.
+ Hospital: Hangdong Hospital 3.9 kilometers
+ Government place: Hang Dong Municipality Office 3.5 kilometers, Ban Waen Subdistrict Municipality 2.9 kilometers, Hang Dong Electricity Authority 3.7 kilometers.
+ Temples or religious places: Wat Khong Khao 900 meters, Wat Ku Ho 2.4 kilometers
+ Other attractions: Wat Phra That Doi Tham 4.5 kilometers, Chiang Mai Night Safari 6.5 kilometers, Royal Park Rajapruek 6 kilometers, Grand Canyon Water Park Chiang Mai 4.6 kilometers, Baan Tawai Handicraft Center 3.8 kilometers.
+ Comment: The land is very suitable for housing Travel in and out Many, many routes Because it is surrounded by various ring roads of Chiang Mai city, good weather, less crowded community It is close to the major tourist attractions of Chiang Mai near the mountain, giving you a cool climate all year round.
 
 
 
✅ 清迈省杭东区班恩街道待售土地
+土地面积:2处,49平方瓦
+每平方哇的价格:每平方哇大约1,056泰铢
+售价:3,500,000泰铢
+财政部评估价格:每平方哇5,000泰铢
+转让条件:转让费约为73,525泰铢,卖方不在
+交易条件:在实际交易之前,有一个买卖合约。根据双方指定的价格
+公用事业:电力,供水系统,访问
+土地位置:清迈省杭东区班恩街道Soi Boonruang Sri Lom 2号村Baan Khong Khao
+土地出入口:与公共道路相邻的土地是4米宽的混凝土排水道
+土地特征:矩形土地,宽17.71米,深60.26米。
+土地等级:土地已被Boonruang Sri Lom Road填满
+土地的前方向:北
+城市规划:清迈黄色城市规划中的土地,住房密度较小的住房类型为2.40
+目前的土地利用:这是一个菜园,例如大白菜,茄子和香蕉,在地块的尽头,靠近稻田的所有四个侧面都带有水泥围栏。
+土地周围的状况:土地周围的状况是居住在社区中的房屋那不是很拥挤
+土地适宜性:适合住房,度假屋,良好的道路,离市区不远,不寂寞,不拥挤,能够进出许多路线
+业权契据类型:业权契据
+大学或学校:Rangsit大学清迈Satit双语学校2公里,Ban Thao Bunruang学校1.2公里,Panyaden国际学校1.8公里,Chiang Mai Montesori国际学校2公里。
+大型购物中心或市场:Kad Farang 1.5公里,Kat Charoen Charoen,杭东3公里,PTT加油站2.3公里,杭东市政市场3公里,Kamnan Mun市场2.1公里,PT加油站,杭东分行3.2公里。
+医院:杭东医院3.9公里
+政府所在地:杭东市政府3.5公里,班洼街道市2.9公里,杭电局3.7公里。
+寺庙或宗教场所:孔庙(Wat Khong Khao)900米,古河寺(Wat Ku Ho)2.4公里
+其他景点:玉佛寺(Wat Phra That Doi Tham)4.5公里,清迈夜间野生动物园6.5公里,拉贾普鲁克皇家公园6公里,清迈大峡谷水上公园4.6公里,班塔威手工艺中心3.8公里。
+评论:土地非常适合居住进出旅行很多很多的路线因为周围有清迈市的各种环城公路,所以天气好,社区少它靠近清迈市的主要旅游景点,在山附近,一年四季天气凉爽。
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020
    </div>
        <div style=

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

- เรายินดีให้บริการด้าน นายหน้า/ตัวแทน ขาย ซื้อ ให้เช่า ขายฝาก ซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์
- อยากขายบ้าน อยากขายที่ดิน อยากขายคอนโด แต่ไม่รู้ว่าจะลงขายที่ไหนดีแบบไม่เสียเงิน
เรามีคำตอบให้คุณ
- สำหรับท่านที่ลงประกาศบนเว็บของเรา เราจะช่วยคุณโปรโมท โฆษณา เผยแพร่ ประกาศของ
ท่านอีกทางหนึ่งด้วย

✅ https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/

☎ 081-980-9476 ID LINE : 0819809476


วีดีโอ
เเผนที่